Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Jest dokumentem, który szczegółowo opisuje planowane przedsięwzięcie oraz jego oddziaływanie na środowisko (jest dokumentem znacznie bardziej złożonym oraz szczegółowym niż karta informacyjna przedsięwzięcia).

Obowiązek wykonania dokumentu dotyczy inwestycji:

 • dla których nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na podstawie uprzednio złożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • dla realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (I grupa przedsięwzięć).
Dokument ten powinien zawierać informacje zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj.:

 • opis planowanego przedsięwzięcia (charakterystykę przedsięwzięcia, warunki użytkowania w fazie budowy i eksploatacji oraz rodzaj i ilość zanieczyszczeń),
 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych,
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia,
 • opis analizowanych wariantów , w tym:
  • wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
  • wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru.
 • określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko, w tym również przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • opis uzasadnienia proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko ( np. rośliny, zwierzęta, powierzchnię ziemi, zabytki i krajobraz kulturowy),
 • opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
 • wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska,
 • przedstawienie zagadnień w formie graficznej i kartograficznej,
 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji,
 • wskazanie trudności wynikających z niedostatku techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport,
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu,
 • źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.