Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest sporządzana jako załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten powinien zawierać podstawowe informacje o danej inwestycji na podstawie, których organ administracyjny nakazuje przeprowadzenie procesu oddziaływania na środowisko, bądź zezwala na realizację planowanego przedsięwzięcia. Jest ona załączona do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zakwalifikowanego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dokument ten powinien zawierać następujące informacje:

  • opis rodzaju, skali i usytuowania planowanego przedsięwzięcia
  • określenie powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną
  • opis rodzaju technologii
  • opis wariantów planowanego przedsięwzięcia
  • informacje o przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
  • informacje o rozwiązaniach chroniących środowisko
  • charakterystykę rodzajów i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
  • opis możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko
  • opis obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia